Diabetesteamet på Børneafdelingen,

Aalborg Universitetshospital

Teamet består af 3 speciallæger med diabetologi/endokrinologi som hovedområde, 3 diabetessygeplejersker som udelukkende beskæftiger sig med diabetes, en diætist, en socialrådgiver og en psykolog.

Målsætning:

Vores målsætning er tilfredse familier med børn og unge, der trives i dagligdagen på grund af en velreguleret diabetes. Vi stiler imod, at så mange som muligt har en HbA1c under IFCC 58 med henblik på at minimere risiko for senkomplikationer. Vores ønske er et tæt samarbejde med børn og forældre i gensidig tillid og forståelse og en individuelt tilpasset egenkontrol og ansvar afhængig af barnets alder og modenhed. Vi tilstræber at tilbyde de nyeste behandlingsformer og monitoreringsmetoder. Drivkraften er de faglige udfordringer og mange fremskridt, der er i diabetesbehandlingen samt alt det som familierne dagligt giver os tilbage menneskeligt og med deres egne erfaringer i behandlingen.

Faciliteter:

Vi har egne lokaler med kontorfaciliteter, køkken og undervisningslokale. Her afholdes diabetesundervisning, møder med skoler/forældre og teammøder. Selve ambulatoriebesøgene foregår i børneafdelingens ambulatorium, hvor vi har prioriteret, at diabeteskonsultationerne ligger samme dag som den øvrige endokrinologi for at kunne tilgodese specialiseret supervision af yngre læger under uddannelse.

Patienter:

Vi følger cirka 150 børn og unge med diabetes, hovedsageligt type 1, og behandlingen sker fortrinsvist ambulant. Hvert år diagnosticeres ca. 20 nye børn og unge på Børneafdelingen i Aalborg. Vi har 3-4 konsultationer årligt per barn, hvor hovedparten af konsultationerne er kombineret læge og sygeplejerskekonsultationer. Diabetessygeplejerkerne har herudover dagligt et stort antal telefonkonsultationer. Vi lægger stor vægt på diabetessygeplejerskernes tilgængelighed for familierne med det formål at bedre diabetesbehandlingen og så vidt muligt undgå indlæggelse. Der afholdes hvert år en ”Diabetesdag” for de 9, 12 og 15 årige for at bibringe dem viden og øget egenomsorg og medvirke til netværksdannelse.

Diabetessygeplejerskerne har en stor rolle i forbindelse med undervisning af barnet/den unge /familien ved debut af sygdommen og ved efterfølgende skift af behandlingsstrategi. Herudover tilbydes der undervisning af institutioner /pasningstilbud og andre vigtige personer i barnets nærmiljø. Diabetessygeplejersken er en gennemgående person i hele patientforløbet fra debutindlæggelsen til transition til voksenafdelingen og etablerer fra starten en særlig kontakt mellem familien og teamet. Indlæggelsen ved debut varer ca. en uge med gradvis udslusning til hjemmet.  Der lægges vægt på undervisning i kulhydrattælling og brug af pen for at forberede familien så godt som muligt på evt. senere overgang til insulinpumpebehandling, hvor erfaring med pen er en fordel, hvis pumpen svigter.

Pumpebehandling:

Langt de fleste patienter kommer på insulinpumpebehandling, dog altid ud fra en individuel vurdering og ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Oplæringen sker over et 5 dages forløb i dagtid. Familierne undervises i hold med 4-5 familier, der så vidt muligt matches efter børnenes alder og modenhed. Dette for at opnå erfaringsudveksling og kontakter på tværs af familierne og for bedre at kunne tilpasse undervisningen efter familiernes behov.

Efter ca. 3 måneder med insulinpumpe tilbydes familierne et pumpe-repetitionskursus á 2 timers varighed.

Børn - og ungeambulatoriet, Sygehus Vendsyssel, Hjørring

Vi følger omkring 90 børn/unge med diabetes i alderen 0-18 år. Aktuelt følger vi udelukkende børn/unge med type 1 diabetes. Der diagnosticeres årligt 10-15 børn/unge med diabetes i Hjørring, og de seneste år har kun omkring 2 af disse været under 5 år ved debut.

Diabetes-teamet:

Teamet består af 2 speciallæger med endokrinologi som et af hovedområderne, 1 læge i kursusstilling, 1 diætist, 1 psykolog, 2 diabetessygeplejersker i ambulatoriet og 4 diabetessygeplejersker i sengeafsnittet, som dog alle også arbejder med andre specialer. Alle vores diabetespatienter er fast tilknyttet en kontaktlæge samt en af diabetessygeplejerskerne i ambulatoriet.

Ved debut og ved indlæggelser af diabetesbørn i øvrigt er det diabetessygeplejerskerne i sengeafsnittet, der i fællesskab med det øvrige personale varetager plejen og undervisningen. I forbindelse med debut er ambulatorie-sygeplejersken på besøg i sengeafsnittet for at hilse på barnet/den unge, og barnet/den unge er også i ambulatoriet for at se de fysiske rammer her. Ved øvrige indlæggelser er der tæt samarbejde mellem sygeplejerskerne i sengeafsnittet og i ambulatoriet, enten i form af telefon- eller mailkorrespondance eller ved at ambulatoriesygeplejersken deltager ved udskrivningskonferencer. Efter udskrivelserne overtager ambulatorie-sygeplejerskerne og den pågældende kontaktlæge den ambulante kontakt.

Mål:

Målet er tilfredse børn/unge og deres familier. Vi stiler mod, at så mange som muligt kan opnå at være velregulerede og have en HbA1c på under 58 mmol. Dette forsøges opnået ved, at alle bliver tilbudt 4 årlige læge/spl-besøg, med god mulighed for ekstra besøg og tættere kontakt ved behov. Derudover har vi daglig telefontid alle hverdage, og der er mulighed for at bruge vores hotline-nummer til sengeafsnittet i aftentimerne samt i weekender og ferier.

Der afholdes brugermøde hvert eller hvert andet år for alle vores diabetesbørn, hvor vi sætter fokus på forskellige problemstillinger. Vi underviser skoler og daginstitutioner ved debut, og tilbyder løbende undervisning ved skole-/institutionsskift eller til sundhedsplejersker og andre interesserede.

Derudover arbejder vi aktuelt med et nyt tilbud til vores unge, som formentlig starter op i løbet af 2015. Her vil der blive mulighed for at få skabt et netværk for de unge diabetikere, og der vil blive undervist og diskuteret forskellige problemstillinger, der er relevante, når man er ung og har diabetes. Forløbet vil løbe over 3 eftermiddage/aftener og vil blive tilbudt alle, i det år de fylder 15 eller 16.

Vi arbejder pt. med transition, og har et godt samarbejde med voksen-endokrinologerne i Frederikshavn, hvor vi sammen prøver at afprøve nogle ekstra tilbud, der kunne gøre transitionen nemmere for de unge.

Behandlingen:

Alle nydiagnosticerede starter op på basal/bolus regime med Levemir/Lantus og Novorapid. De børn der ønsker det, får anlagt insuflon og oplæres i brugen af denne.

Mange kommer på insulinpumpebehandling, og påsætning og oplæring af denne, sker i små hold over tre dage. I løbet af det første halve til hele år efter pumpestart, tilbydes et repetitionskursus/avanceret kursus á 2 timers varighed. Vi har knap 60% af vores børn/unge på insulinpumpe, og vi benytter pumper fra firmaerne Medtronic og Roche.

Vi benytter aktuelt CGM fast til 2 børn, og har derudover et antal vi benytter/låner ud ved behov.  

DanDiabKids:

Årsstatus/Udvidet årsstatus laves så tæt på barnets fødselsdag som muligt. (Der indsendes HbA1c til Herlev ca. 3 måneder før). Det er en af sygeplejerskerne i ambulatoriet der taster i KMS og er ansvarlig for at dette bliver gjort.

 

Diabetesteamet på Hillerød børneafdeling består af:

 • Afdelingslæge Lene Lyngsøe (Teamansvarlig)
 • Afdelingslæge Line Clemann
 • Sygeplejerske Susanne Lisbjerg (tovholder)
 • Sygeplejerske Ina Christensen
 • Sygeplejerske Lene Jepsen
 • Sygeplejerske Charlotte Wadsbach
 • Sygeplejerske Jeanette Knudsen
 • Diætist Marina Kristensen
 • Psykolog Sussanne Sander
 • Socialrådgiver Jannick Mortensen
 • Sekretær Lotte Lindstrøm

Kontaktmuligheder til diabetesteamet:

Tlf.: 4829 4321. På alle hverdage telefontid mellem kl 08.00 og 10.00. Hvis det drejer sig om ændring af ambulant tid kontaktes sekretær på tlf.: 4829 4333 alle hverdage mellem kl 10-12 og mellem14-15. Ved akut problem kontaktes børnemodtagelsen på tlf 4829 4343

Pumpehotline: Tlf. 4829 4326

På børneafdelingen følges ca 180 børn med type 1 diabetes i alderen 0- 18 år.

Læs mere...

Herlev Børneafdeling E.

Læs mere...

Team på Børne- og Ungeafdelingen i Esbjerg.    

Læs mere...